Priser ved begravelse


For innbyggere som ikke er bosatt i Sola kommune og ønsker å ha begravelsesseremonien i en av Solakirkene, er det nå fastsatt nye satser for leie av kirkebyggene. Det samme gjelder de som ikke har bodd i kommunen og som ønsker og får tillatelse til gravlegging i kommunen.

Følgende satser gjelder for begravelsesseremonier og tilrettelegging av graver i Sola fra 01.01.2017:

 

Begravelser

Pris Sola-innbyggere

Pris utenbygds

Leie av kirke når seremonien er etter den norske kirkes ordning

0

2500

Leie av kirke når seremonien ikke er etter den norske kirkes ordning

2 500

2500

 

   

Tilrettelegging av kistegrav

0

2 200

Tilrettelegging av urnegrav

0

1 200

Kremasjonsavgift

0

*)

*) Dekkes av pårørende eller hjemkommune

 

 

NB! Ved seremonier som  ikke er etter den norske kirkes ordning, står familien/begravelsesbyrå selv ansvarlig for å leie inn organist. 

Som solainnbyggere regnes innbyggere som er folkeregisterregistrert i Sola kommune.

Vi gjør videre oppmerksom på at gjeldende Vedtekter for gravplassene i Sola har følgende bestemmelser i § 3 Tilvisning av grav

3.2 Avdøde personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i annen kommune mot

slutten av livet, betraktes på samme måte som kommunens innbyggere.

Det vil i disse tilfellene ikke bli tatt betaling for nevnte tjenester.

 

For leie /utlån av livssynsåpent seremonirom ved Sola kirkegård (Nordsjøveien 58) tas det heller ikke betaling. Dette er ihht. retningslinjene for bruk av bygget fastsatt av Sola kirkelige fellesråd 27.08.14:

Livssynsnøytralt seremonirom stilles vederlagsfritt til disposisjon for seremonier og visninger. Dette gjelder kun den dagen seremonien skal avholdes.

Sola kirkelige fellesråd vil sende regning direkte til den som sørger for gravferden, hvis ikke annet blir oppgitt ifm bestilling av seremoni og grav.

Tilbake