Viktig informasjon om gravferd og koronasituasjon


 

Oppdatert 7. mai 2021

For å ivareta smittevernregler om avstand gjelder disse tallene for kirkene i Sola ved begravelser:

Sola kapell: 33 personer

Sola kirke: 80 personer

Ræge kirke: 45 personer

Sørnes kirke: 100 personer

Tananger kirke: 100 personer


 

 

 

 

Nye strengere tiltak 16. april 2021 i foreløpig til og med 5. mai:

Ved begravelser og bisettelser er det nå maks 30 personer til stede i alle kirkene i Sola. 

 


 

Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak

Vi er nå alle kjent med at regjeringen innfører strengere tiltak fom. torsdag 25.mars, og at disse nå er innarbeidet i oppdatert utgave av Den norske kirkes smittevernveileder:  https://kirken.no/nb-NO/infotilmedarbeidere/smittevernveileder%20for%20den%20norske%20kirke/

Nye nasjonale regler får konsekvenser også for gjennomføring av begravelser og bisettelser i kirkene i Sola.

 1. Maksantall i kirkene

Det blir fra nå av maks 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser. Avstandskravet på 1 meter blir nå 2 meter.

Vi minner om at byråene minner de pårørende om at man skal sitte på den tilviste plassen gjennom den tiden man er inne i kirkebygget med unntak av nødvendige toalettbesøk.

For kirkebyggene i Sola blir det etter ny oppmåling og nøye vurdering plass til følgende antall:

Sola kapell                 : 33 plasser

Tananger kirke          : 45 plasser

Ræge kirke                 : 45 plasser

Sørnes kirke               : 50 plasser

Sola kirke                   : 50 plasser  

Noen av kirkene vil benytte tilstøtende rom for å oppnå dette antallet. Dette gjelder Sola kirke, Sørnes kirke og Ræge kirke. Tananger sitt antall er begrenset på grunn av planlagt ombygging i andre deler av kirka som medfører at tilstøtende rom ikke er ledig.

Utendørs er det også antalls – og avstandsbegrensninger. Det betyr at det kan ikke være flere enn 50 til stede ute ved graven, og vi ber byråene informere pårørende om det og påse at det overholdes.  Det er viktig at byråene sammen med prest minner om avstand, når båren skal følges til graven.

Vi har ingen mulighet til å gi dispensasjoner knyttet til smittevernregler.

Dette betyr at:

 • allerede planlagte seremonier må justeres mht. deltakere. Dette må byråene informere familiene / pårørende om
 • Munnbind må brukes av de som bærer kiste, da det ikke er mulig å holde 2 meters avstand
 • 2 meters avstandskrav gjelder også på vei inn til seremonien., mens en venter på å få bli registrert og få tilvist plass

 

 1. Angående blomster til seremonien

Siden man har fast tilvist sitteplass betyr at en skal sitte på den tilviste plassen under hele seremonien. Det betyr at det ikke er mulig for tilstedeværende i kirkerommet å legge ned roser på kisten som en del av seremonien inne. Dersom en avslutter ute, kan roser legges ned på kisten, men da skal dette organiseres på forhånd og to meters avstand sikres.

Vi minner også om at hvis sløyfer og blomsterhilsener skal leses opp i seremonien må det skje fra lesepult, dvs. at den som leser står på en plass, for å unngå bevegelse nær de som sitter i kirkerommet.

 1. Presisering vedrørende deltakerlister

Deltakerlisten skal også inneholde navn og telefonnummer på alle som er til stede. Dette inkluderer medvirkende; prest, organist, Solist, gravferdskonsulenter og kirketjener og evt. andre.

 1. Påminnelser

Vi minner igjen om at:

 • begjæringsskjemaet må være korrekt og fullstendig utfylt med personnummer og underskrift
 • Smittevern etter gjeldende regler må være en del av samtalen som både byrå og prest har med de pårørende og at både deltakere og medvirkende kommer i god tid.

 

 1. Viktig informasjon om begrensinger i seremonitider i Tananger kirke etter påske

Fra og med tirsdag 6.april til og med 17.mai vil det pågå ombyggingsarbeider i Tananger kirke.

I perioden med byggearbeider blir det følgende begrensninger med hensyn til seremonitidspunkter.

           

 • Tirsdager kl. 10:00
 • Onsdager kl. 10.00
 • Fredager kl. 10.00

Andre seremonitidspunkt i denne perioden vil ikke være mulig. Vi beklager den ulempe dette medfører siden mulige seremonitidspunktene for en periode blir begrenset.

I forbindelse med denne ombyggingen vil det heller ikke være mulighet til å trille båren inn direkte i døra til kirkerommet. Kirkens hovedinngang vil da måtte benyttes.

Blomster vil også måtte leveres via personalinngangen eller via kirkens hovedinngang. Vi ber om at de som leverer hoveddelen av blomstene til seremonien får beskjed om dette.

 

 1. Takk for godt smittevernsamarbeid

Vi vil avslutningsvis takke alle som bidrar til at begravelser, bisettelser og gravlegginger kan gjennomføres i disse koronatider. Det er fremdeles utfordrende og krevende tider med ekstraordinære arbeidssituasjoner. Vi er alle avhengige av hverandre for å få dette til på en forsvarlig måte.

Vi har særlig stor respekt for familier og pårørende som i svært mange tilfeller må gjøre vanskelige prioriteringer om hvem som kan få delta ved sørgeseremonien.

 

Vi ønsker hverandre en riktig god påske.

Med vennlig hilsen

For gravplassforvaltningen i Sola

Trygve Torgersen

Kirkeverge

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere publiserte regler/tiltak:

Etter nye regler 22. februar 2021 er det nå åpnet opp opp for arrangementer med 100 personer der det er faste tilviste plasser. Se maks antall plasser i kirkene i Sola lenger nede.

Definisjon av Fast tilvist plass: 

 • «Fast» betyr at deltakerne skal sitte på tilviste plasser under hele arrangementet og ikke bevege seg rundt i lokalet, utover ved nødvendige toalettbesøk eller lignende (f.eks. til dåp, nattverd osv.).
 • «Plass» betyr at deltakerne må sitte på et sete/benk/gulvteppe e.l. Arrangøren har ansvar for at stoler ikke flyttes nærmere enn en meter, og at benker o.l. markeres med nødvendig avstand mellom sitteplassene. Plassene bør være plassert slik at ansikt-til-ansikt-kontakt unngås. Ståplasser faller utenfor begrepet.
 • «Tilvist» betyr at plassene enten er nummererte eller at verter/vakter henviser deltakerne til nærmere bestemte plasser.

 

I kirkene i Sola betyr en fast tilvist plass at man ved ankomst først blir registrert for eventuell smittesporing. Vi ønsker fortrinnsvis forhåndspåmelding til våre arrangementer, følg med på menighetens nettsider. Ved begravelser har begravelsesbyrået ansvar for påmelding/forhåndsregistrering. Deretter vil en kirkevert/kirketjener tilvise deres sitteplass, som man må bli sittende på ved hele arrangementet, det er tillatt å gå til dåp, nattverd eller nødvendig toalettbesøk. Det å bli tilvist en sitteplass er uvant både for kirkegjengere på gudstjenester og for sørgende i begravelser, vi ber om forståelse for at dette er noe vi er pålagt å gjøre av myndighetene. For å unngå opphopning ved kø i forbindelse med registrering, vil man oppleve at man i noen av kirker benytter alternative inngangsdører. Etter at arrangementet er ferdig kan man oppleve at man blir bedt om å benytte ulike  utgangdører. 

 

For å ivareta smittevernregler om avstand gjelder disse tallene for kirkene i Sola ved gudstjenester, begravelser og vielser:

Sola kapell: 33 personer

Sola kirke: 80 personer

Ræge kirke: 50 personer

Sørnes kirke: 100 personer

Tananger kirke: 100 personer

Sola Ruinkyrkje: 20 personer (+brudepar og ansatte)

For Sola kirke, Tananger kirke og Sørnes kirke er antallet beregnet med at et gjennomsnitt av de som kommer kommer to og to i gruppe. Dersom det kommer en overvekt av enkeltpersoner vil man  risikere at antallet før det blir fullt blir redusert. 

I Ræge kirke og Sola kapell er antallet beregnet ut fra at 2/3 deler av de som kommer i par og at den siste 1/3 delen er enkeltpersoner. 

For å oppnå disse antallene og for å ivareta godt smittevern er tilstøtende rom benyttet der dette er mulig. 

 

 

 

 

Etter nye regler 22. februar 2021 er det nå åpnet opp opp for 100 personer ved seremonier. For å ivareta smittevernregler om avstand gjelder disse tallene for kirkene i Sola ved begravelser:

Sola kapell: 33 personer

Sola kirke: 80 personer

Ræge kirke: 50 personer

Sørnes kirke: 100 personer

Tananger kirke: 100 personer

 

 

 

 

 

 

Nye vedtak 4. januar 2021:

I lys av regjeringens skjerpede smitteverntiltak gjeldende fra 4.januar 2021, kommunene på nord-Jæren sin innføring av felles, lokal smittevernforskrift gjeldende fra 31.desember 2020, samt det krevende smitteutbruddet i Ræge kirke ifm. julens gudstjenester har vi i dag på ny vurdert maks. antall sitteplasser i kirkebyggene i Sola kommune.

De nye tallene gjeldende fra fredag 8.januar er: (Gjelder ved begravelser)

Tananger kirke:          maks. 50 personer

Sola kapell:                maks. 33 personer 

Sørnes kirke:              maks. 30 personer (Ved bruk av sidesal er det plass til 50)

Ræge kirke:                maks. 40 personer

 

Eksempel fra Sola kapell;

Vi har 11 stolrader med 7 stoler.  Vi har beregnet at det sitter et par og en enkeltperson på hver rad. Da er det plass til 33 personer i kirka. Betjeningen kommer da utenom og de har egne plasser.

Dersom det i planleggingen av seremonien vil være en overvekt av enkeltpersoner krever det mer mellomrom mellom stolene, vil dette redusere antallet personer det er plass til.

Med hovedandelen av de sørgende som enkeltpersoner vil begrensingene være slik:

Tananger kirke: maks. 34 personer (Kan tilby 50 sitteplasser for enkeltpersoner dersom vi har beskjed min 24t før seremonien)

Sola kapell: maks. 22 personer

Sørnes kirke: maks. 20 personer (Kan tilby 50 sitteplasser for enkeltpersoner dersom vi har beskjed min 24t før seremonien)

Ræge kirke:  maks. 26 personer

Kirketjenerne vil være behjelpelige med å plassere deltakerne i kirkerommet i tråd med avstandskravene.

Vi viser ellers til følgende gjeldende bestemmelser:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/

https://www.sola.kommune.no/aktuelt/ny-forskrift-gjeldende-fra-31-desember.45340.aspx

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/aktuelt/filer%202020/smittevernveileder/oppdatert%2002.%20desember%202020%20-%20riktig/smittevernveileder%20for%20den%20norske%20kirke%20v%205.0%20pr%2002.12.20.pdf

Det er varslet oppdatert smittevernveileder fra Den norske kirke i nær framtid.

 

 1. Fellessang i begravelsesseremoniene

Som kjent kom det inn en ny formulering under pkt. 1.1. i siste versjon av Den norske kirkes smittevernveileder:

● Ved salmesang/allsang innendørs anbefales 2 meter avstand mellom personer som ikke bor sammen.

 1. Bruk av munnbind ifm. begravelsesseremonier

Det er kommet spørsmål om det er krav til bruk av munnbind. Det er det ikke. Men vi minner om at begravelsesseremonier bare kan gjennomføres om en holder minst 1 meters avstand. (2 meter der en synger) Dette er et krav, og det ligger også til grunn når antall maks. pesoner beregnes. Det er derfor fra vår side ikke nødvendig å be deltakerne bruke munnbind. Det er likevel viktig å vise til at hver enkelt må gjøre sine egne vurderinger også om bruk av munnbind, for egen og andres beskyttelse.

 

NB! Nye bestemmelser fra 3. desember 2020: Ved arrangement med allsang må det være 2 meters avstand mellom dem som ikke er i samme kohort. Dette får konsekvenser for seremonier i Sola kapell der det maksimalt kan være 44 personer til stede + medvirkende. 

 

NB! I følge nye bestemmelser gjeldende fra mandag 9. november 2020 vil det være plass til maksimalt 50 personer i alle kirkene i Sola kommune. 

Menighetene og gravplassvirksomheten i Sola følger de råd, pålegg og anbefalinger gitt av Folkehelseinstituttet, Sola kommune og Stavanger biskop.

 

Smittevernhensyn:

 • Oversikt over deltakere, fullt navn og telefonnummer
  • Vi er pålagt å ha kontaktinfo i forhold til eventuell smittesporing. Oppbevares i 14 dager.
 • Personer med luftveissymtomer kan ikke delta
 • Hold 1 meter avstand til andre
 • Vask hendene eller bruk håndsprit når du kommer til kirka

 Pga. behov for og krav til ekstra renhold i kirkerommene mellom begravelsesseremonier i samme kirke etableres fra nå av og inntil videre følgende nye, faste tidspunkter for seremonier i solakirkene: Tirsdag – fredag: Kl.10:00  og 13:00.

 

Begravelser vil fortsatt kunne gjennomføres på en verdig, og noe enklere måte. Vi forholder oss til restriksjoner gitt av myndighetene. Dette innebærer noen føringer:  

Færrest mulig deltakere i begravelser

Du vil kunne oppleve å bli avvist i døren dersom det aktuelle antallet er nådd. Vi ber om forståelse for dette. 

De strenge, nasjonale tiltakene er satt for å begrense og bremse spredning av viruset. Vi er forpliktet til å bidra og være tydelige i denne nasjonale dugnaden som pågår og henstiller på det sterkeste til at begravelsesseremonier begrenses til de nærmeste og til et så begrenset antall som mulig. Dette gjelder både inne i seremonirom og utendørs ved jordpåkastelse.

Du kan vise medfølelse og respekt uten å være tilstede i begravelsen, for eksempel ved å ringe, sende sms, e-post og hilse via sosiale medier. 

Hvis en ønsker å streame seremonien direkte minner vi om at gjeldende personvernbestemmelser må overholdes. Det betyr f.eks. at frammøttes ansikter ikke skal vises, og at opptak ikke skal lagres og være tilgjengelig for allmennheten.

Avstå fra fysisk kontakt 
I en begravelsesseremoni er det i vår kultur naturlig å håndhilse og gi en klem. I situasjonen vi opplever nå må vi dessverre finne andre måter å vise omtanke og respekt på.  Et smil, et vennlig blikk og vink og noen gode ord kan være gode alternativer. 

Holde avstand  
Hold 1 meter avstand til andre. Hold også avstand utendørs. 

Sola kirkelige fellesråd forvalter 3 gravplasser (Tananger, Sola og Ræge kirkegårder) og yter tjenester for hele kommunens befolkning – uavhengig av tro, livssyn og kulturell bakgrunn. Vi vil fortsette å gjøre alt vi kan for å utøve vårt samfunnsoppdrag med respekt og verdighet, også i denne krevende tiden. 

 

Tilbake