Registrering av gravfester på kirkegårdene i Sola


Kirkevergekontoret arbeider for tiden med ajourføring av festeregisteret for gravene på kirkegårdene i Sola. Det er Gravferdsloven som regulerer gravplassforvaltningen. I Sola er det Sola kirkelige fellesråd v/kirkevergen som til daglig administrer kirkegårdene.

 

Festeren er den personen som er ansvarlig for gravstedet, og loven krever at alle graver har en registrert fester. Det er vel 100 graver av totalt over 6 000 graver som ikke har registrert fester / kontaktperson, og det er viktig å bringe dette i orden. 

For å få kontakt med den ansvarlige for disse gravene ble det i 2016 bli satt ut noen små, gule skilter på de gravene det gjelder med følgende tekst: «Dette gravstedet mangler registrert fester. Kontakt kirkevergekontoret for informasjon og registrering

Det er Turid Evje Jensen på kirkevergekontoret som har ansvaret for dette registreringsarbeidet. Ta kontakt på tlf. 51755370 (mandag – torsdag) og/eller E-post: servicetorget@solakirkene.no for å ordne med registrering av gravfester. Du kan også få hjelp til å endre fester for graver hvis det er ønskelig, og en kan også gjøre avtale om eventuell sletting av graver.

Graver som det ikke lykkes med å få kontakt med og registrert fester til vil etter hvert kunne bli slettet av gravplassforvaltningen.

Det er ikke innført festeavgifter for graver på kirkegårdene i Sola.

Se ellers www.sola.kirken.no for mer informasjon om gravplassforvaltningen i Sola.

 

Trygve Torgersen

Kirkeverge

Tilbake