Informasjon om festeavgift


Festeavgiften ble vedtatt av formannskapet i Sola kommune mai 2020. Avgiften er fastsatt til kr 100,- pr. år pr.grav og er gjeldende fra 2023. Festeavgiften betales for 5 år om gangen.

Kirkevergekontoret har siden 2021 arbeidet med ajourføring av festeregisteret for gravene på kirkegårdene i Sola. Det er Gravferdsloven som regulerer gravplassforvaltningen. I Sola er det Sola kirkelige fellesråd v/kirkevergen som til daglig administrerer kirkegårdene.

De fleste som er registrert som festeansvarlig for en eller flere graver har fått tilsendt informasjon om festeavtaler og innføring av festeavgift. Informasjon er sendt via digipost/altinn. Brever som ikke åpnes i altinn blir automatisk sendt pr. post. Festeavtaler inngått i nyere tid har mest sannsynlig ikke fått denne informasjonen. Solakirkenes servicetorg har fått mange henvendelser og takker for tilbakemeldinger. Det er helt nødvendig for at vi skal kunne oppdatere gravregisteret med korrekte opplysninger.

Normal fakturaperiode for festeavgiften er 5 år. Ved oppstart kan likevel noen få faktura for 5 år, andre for 4, 3 eller 2 år, avhengig av hvilket år fredningstiden på deres grav(er) var over.  Dette gjøres slik for å komme inn i riktig 5 - års periode for betaling.

Fredningstid : Alle graver er fredet de 20 første årene.

Fri grav: Nye graver er fri grav de 20 første årene for kommunenes innbyggere, kan ikke belegges med festeavgift i fredningstiden. Dersom gravlagte bodde i annen kommune gjelder festeavgift fra en tar graven i bruk.

Festeavgift: Etter de 20 første årene kan festeavtale forlenges med 5 år om gangen mot betalt festeavgift. 100 kr pr. år pr. grav.

Ved bruk av flere graver:

Reservert grav/flere graver ved siden av hverandre som er festet sammen til ett gravsted: Den graven som tas i bruk først, er fri grav i fredningstiden. Den andre blir belastet med festeavgift fra graven blir reservert.

Gravlegging i to nivåer, en dobbel grav:  Det kan ikke kreves festeavgift i den frie gravperioden. Tas det øverste nivået i bruk i løpet av den frie gravperioden, regnes ny fri gravperiode fra siste gravlegging.

Viser til Forskrift om gravplassvedtekter, Sola kommune, Rogaland

https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2023-06-30-1502

Gravplassloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-32

Gravplassforskriften https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-01-10-16/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3

Tilbake