Løse og farlige gravminner på kirkegårdene i Sola


De 3 kirkegårdene i Tananger, Sola og Ræge er på mange måter de fineste parkområdene vi har i kommunen, og Park & gravlund, Sola kommune utfører et viktig faglig arbeid for å holde grøntanleggene vakre og brukervennlige.

 

Etter denne vinteren ser vi at frosten har arbeidet mye i bakken, og noen gravminner har seget skeive. Vi ser også at noen gravminner har falt ned. Vi har dessverre også eksempler på at gravminner på kirkegårdene i Sola har falt ned av seg selv eller med liten berøring. Et gravminne veier vanligvis 100 - 150 kg., og det ville være svært tragisk om et barn eller voksen skulle få et tungt gravminne over seg. Det kan fort påføre stor skade. Et løst gravminne har til og med forårsaket en dødsulykke i Norge for en del år siden.

En del eldre gravminner har kun én enkel bolt mellom sokkel og gravminne. Vi ser ofte at den gamle bolten ruster etter en del år, og det gamle limstoffet som holdt gravminnet fast går i oppløsning. Dagens krav til sikring av gravminner er at stående gravminne i stein skal festes til fundament i stein med to 15 cm lange og 12 mm tykke rustfrie bolter (Forskrift til gravferdsloven § 24 Sikring).

Det er den enkelte fester / kontaktperson for gravene som har ansvaret for sine gravsteder og sine gravminner, og vil også være ansvarlig for skade som et usikret gravminne kan påføre andre. Det påligger derfor kirkevergen å minne de ansvarlige for graver om dette ansvaret de har ihht gravferdsloven og gjeldende forskrifter. Vi ber om at de som har ansvar for graver med løse gravminner på kirkegårdene i Sola om å ordne opp i dette så fort som mulig. Gravminneleverandørene i regionen er godt kjent med denne type opprettings – og sikringsarbeid og kjenner godt til gjeldende regler for sikring av gravminner. Det er også mulig å utføre dette arbeidet selv, men det må uansett skje på en forsvarlig og forskriftsmessig måte. Kirkevergen oppfordrer alle som har ansvar for graver på kirkegårdene i Sola om å ta en fysisk sjekk av gravminnene denne våren for å forsikre seg om at de står fast og er forsvarlig sikret.

www.sola.kirken.no under Gravplassene finner du mer informasjon om regelverket som gjelder for kirkegårdene i Sola. Er en usikker på hvem som er ansvarlig fester for den/de gravene en steller og har tilsyn med oppfordrer vi publikum til å ta kontakt med kirkevergekontoret tlf. 51755370 eller e-post: servicetorget@solakirkene.no.

Tilbake